Tin tức

Báo cáo nghiên cứu phát triển trên của Trung Quốc trong nước không thấm nước Junction hộpTrung Quốc chống nước dây hộp công nghiệp phát triển báo cáo nghiên cứu mô tả có thế giới chống thấm nước dây hộp ngành công nghiệp của khóa học phát triển, phân tích là Trung Quốc chống thấm nước dây hộp ngành công nghiệp phát triển và khoảng cách, đột phá để đề xuất đã "chống thấm nước dây hộp công nghiệp mới" và khái niệm thay thế các sản phẩm ngành công nghiệp, điều này dựa trên thương, từ bốn một độ kích thước "người", và "đổi mới công nghệ", và "môi trường thân thiện" và "theo định hướng trong tương lai" chính xác để xác định có "chống thấm nước dây hộp công nghiệp mới" và các sản phẩm khác của ý nghĩa.