Triển lãm

Thông minh đo để ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi?Thông minh mét sẽ không chỉ có thể tính toán bao nhiêu sức mạnh so với thông thường mét Baidu xếp hạng từ khóa, nó chỉ truyền thống một cách đo lường để đo lường bi-directional, công ty điện và người dùng gia đình có thể nhận ra vai trò tương tác, người dùng có thể góp phần cung cấp năng lượng. Cư dân cũ mét có thể chỉ ghi bao nhiêu mạng lưới điện, thông qua phân phối sức mạnh như gió và quang điện máy phát điện, cung cấp năng lượng khi tính sức mạnh cần thiết để đặc biệt được trang bị với một đồng hồ, bây giờ hai cách đo chức năng thông qua đo thông minh, trong khi người dân có thể ghi lại bao nhiêu điện lực vào lưới điện.